12.9.12

xkcd: Sports Cheat Sheet

Media_httpimgsxkcdcom_vaffr

Splendida!

Barney

Nessun commento: